top of page

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД              DIMITROVGRAD MUNICIPALITY

6400, Димитровград,                                                                                               6400, Dimitrovgrad,

бул.”Г.С.Раковски” №15                                                                                        G.S.Rakovski 15 Blvd

тел.:0391/ 68-203; факс: 0391/ 66-698                                                                    tel.:+359 391/ 68-203; fax:+359 391/ 66-698

e-mail: obshtina@dimitrovgrad.bg                                                                          e-mail: obshtina@dimitrovgrad.bg

www.dimitrovgrad.bg                                                                                                www.dimitrovgrad.bg

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЕ – ХАСКОВО

 

И

 

ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО „ГАЛАКСИКО”

О Р Г А Н И З И Р А Т:

 

ПЕТНАДЕСЕТИ  НАЦИОНАЛЕН ТАНЦОВ КОНКУРС  ЗА ТЕАТРАЛНО - СЦЕНИЧНИ

ТАНЦИ - КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ, ХАРАКТЕРНИ И СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ

 

„БЪЛГАРИЯ  ТАНЦУВА”,

2021г.

 

  РЕГЛАМЕНТ

І. Цел:

    Конкурсът е включен в програмата на Министерство на културата и има за цел да развива и популяризира танцовите стилове: класически балет, характерни и съвременни танци, обмяната на опит и  творческите идеи на постиженията в конкурсните стилове.

    В конкурса се определят най – добрите танцьори в различни танцови направления във всяка възрастова група и състезателна категория.

    Конкурсът дава шанс за изява на деца, юноши и младежи,  допринасяйки за повишаване на мотивацията им да се занимават с конструктивна творческа дейност като превантивна мярка в борбата срещу порочните зависимости (цигари, алкохол, наркотици и др.) и агресията, а също, и не на последно място - за професионална реализация в областта на танцовото изкуство. Възпитава у младото поколение  толерантност и уважение към труда и успеха на конкурента, отношение и респект към труда на преподавателя и балетния педагог и съпричастност към общия колективен труд.

ІІ. Право на участие:

Конкурсът е отворен и достъпен за участие на деца, ученици и младежи от 1 до 19 годишна възраст от:

 •  танцови клубове;

 •   НПО;

 •  танцови школи;

 •  танцови студиа;

 •  читалища;

 •  детски градини;

 •  училища;

 •  индивидуални участници

 

III. Дати и място на провеждане:

 

Конкурсът ще се проведе на 27 и 28 ноември 2021г., като ще бъде излъчван онлайн на линк, който участниците в него ще получат на посочения от тях е-mail за контакти до 15 дни преди датата на провеждане на конкурса.

ІV. Жанрови категории:

 

          1.Класически балет – Изпълненията трябва да бъдат издържани в стилистиката на класическия танц. Изразните средства трябва да бъдат съобразени с възрастта на изпълнителите. Допускат се и авторски танцови хореографии – интерпретации  върху класически вариации и постановки, както и произведения върху основата на неокласическия балет.

           2.Характерен танц – Изпълненията трябва да носят характера на битовите народни танци на различни националности и етноси спадащи  към жанровaта категория. Допускат се шоу-елементи. Могат да бъдат използвани и характерни танци от класическото наследство, както и интерпретации върху танци от класически постановки. Изпълнения на български народни танци нямат право на участие в конкурса.

           3.Съвременен танц - Изпълненията от тази категория могат да бъдат в стиловете: джаз танц, съвременен танц (греъм, релийз, контакт импровизация и др.), нео класика, лирикъл, контемпорари, модерн, джаз  и др., както и танци интерпретирани върху основата на българския фолклор. Изпълнения от стрийт дисциплините (хип-хоп, електрикбуги, брейк) нямат право на участие в конкурса.

V. Състезателни категории:

 

 1. Соло (1 участник – момче/мъж или момиче/жена);

 2. Дует/двойка (2 участника от един пол или различни полове);

 3. Малка група (от 3 до 7 участници в един танц);

 4. Формация (от 8 до 24 участници в един танц);

 5. Продукция ( над 24 участници).

VІ. Възрастови групи:

 

I възрастова група – до първи клас вкл. 

II възрастова група – от I – до IV клас вкл. 

III възрастова група – от V – до VII клас вкл.

IV възрастова група – от VIII – до XII клас вкл.

VII. Други условия:

 

1. В състезателна категория ,,Соло", един колектив може да участва с до 7 /седем/ танца, изпълнени от различни изпълнители /участници/ във всяка една възрастова група и състезателна категория в разделите за Класически балет, Характерни и Съвременни танци.

2. В състезателна категория ,,Дуети", от един колектив се допускат  максимум 3 /три/ дуетни изпълнения, които могат да бъдат представени във всяка  възрастова група и състезателна категория в разделите за Класически балет, Характерни и Съвременни танци.

3. В състезателни категории ,,Малка група" и ,,Формация", един колектив може да участва с до 3 /три/ танца във всяка една възрастова група и състезателна категория в разделите за Класически балет, Характерни и Съвременни танци.

4. В състезателна категория ,,Продукция", един колектив може да участва с до  3  /три/  танцови изпълнения, като в тази състезателна категория, могат да бъдат включени и трите състезателни категории – Класически балет, Характерни и Съвременни танци.

5. Максимално времетраене на един танц в състезателна категория:

 - ,,Соло" - до 2.30 мин.;

 - ,,Дует" - до 2.45 мин.;

 - ,,Малка група" - до 3.30 мин.;

 - ,,Формация" – до 4.00 мин.;

 - ,,Продукция" - до 8 минути

ВАЖНО!

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ПРЕЗ 2021ГОДИНА КОНКУРСЪТ ,,БЪЛГАРИЯ ТАНЦУВА" ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН!

VII A. Условия за участие в онлайн формата на ,,България танцува”, 2021г.:

​  1.  Участниците изпращат изпълненията си, заснети на видео файл с високо качество и резолюция                         (Full HD или HD). Приемат се видео файлове в следните формати: MP4, MPEG4, MOV, AVI и WMV;

  2.  Изпращаните видео файлове трябва да бъдат именувани на кирилица, по следния начин:                                    - за сола и дуети : име и фамилия на изпълнителя – заглавие на танца – танцов жанр - възрастова група;         - за групови изпълнения: –  име на състава - заглавие на танца – танцов жанр - възрастова категория.

  3.  Всеки един видео файл/клип трябва да съдържа само едно танцово изпълнение;

  4.  Видеофайлът с танцовото изпълнение да е заснет през 2021г.

  5.  Видеофайлът с танцовото изпълнение не трябва да бъде от друг танцов конкурс, фестивал или формат;

  6.  Видеоклиповете могат да бъдат записани както на сцена, така и в репетиционна или балетна зала;

  7.  Танцовото изпълнение трябва да е записано  от началото до края без прекъсване, влизане или излизане         в/извън кадър (за всички танцови категории);

  8.  Танцьорът трябва да бъде осветен, за да може да бъде максимално точно и професионално оценен от членовете на журито;

  9.  Музикалният съпровод да бъде ясен, със силен звук, за да подсили правилното оценяване на                танцовото изпълнение.

VІІI. Класиране:

Оценяването на изпълненията и класирането ще се извърши от компетентно и висококвалифицирано жури.

IX. Критерии за оценка:

 • техника на изпълнение;

 • артистичност и сценично поведение;

 • оригиналност на хореографията;

X. Общи положения:

 

 1. Участник от по-горна възрастова група няма право да се състезава в каквото и да е танцово изпълнение в по-долна възрастова група;

 2. Един участник може да се състезава от името само на един колектив;

 3. Едно и също танцово изпълнение, което се състезава в даден танцов жанр/стил, няма право да се състезава в друг танцов жанр/стил на състезанието;

 4. Организаторите запазват правото за всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на видео-материала, предоставен от състезателите за участие в конкурса, без да заплащат авторски и други права и обезщетения;

 5. Участниците получават от организаторите подробни указания за начините за изпращане на заявка за участие и приема на видеофайловете на съответните танцови изпълнения.

XI. Награден фонд на конкурса:

1.  Конкурсът е включен в програмата на Министерство на културата за закрила и стимулиране на деца с изявени дарби. 

На него ще бъдат присъдени национални стипендии, осигурени от Министерство на културата по Програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби за: I, II и III  място в трите жанрови категории  (танцови стила) на IV възрастова група - от VIII – до XII клас.

2. Конкурсът ще разпредели следния награден фонд, осигурен от Община Димитровград:

2.1 Парични награди за колективи с най-високи резултати в конкурса (брой и вид награди) :

 • първо място -  500 лв.;

 • второ място -  300 лв.;

 • трето място -  200 лв.

2.2 Материални награди:

 • Медали за І, ІІ и ІІІ място за индивидуалните изпълнения и дуети за всяка една възрастово група и жанрова категория;

 • Плакети за  І, ІІ и ІІІ място – групови изпълнения за всяка една възрастова група и жанрова категория;

 • Купи за най-добро представяне на колектив за всяка една жанрова категория - класически балет, характерни танци и съвременни танци;

 • Дипломи за всички участници, класирали се на І, ІІ и ІІІ  място в различните жанрови и състезателни категории и възрастови групи;

 • Купа на Кмета на Община Димитровград;

 • Специални награди.

XII.A. Ред за подаване на заявки за участие в Конкурса и изпращане на видеофайлове

  1.  Конкурсът е БЕЗ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ.

  2.  За участие в конкурса е необходимо да се изпрати: заявка и видеофайл със запис на танцовото                         изпълнение.

  3.  Краен срок за подаване на заявки  и видеофайлове с танцови изпълнения за участие в Конкурса е:            31.10.2021г. След 31.10.2021 г., заявки за участие и видеофайлове няма да се приемат!

  4.  Заявки за участие се приемат и попълват онлайн на адрес:  https://www.mdcgalaxico.com/registriraj-se;

  5.  Видеофайловете ще се приемат в онлайн платформа с адрес:  https://wetransfer.com/

  6.  Линкът с изпълнението от wetransfer.com се изпраща на формата за изпращане на линк или на e-mail:                 bulgariatancuva@gmail.com (имейл на Конкурса “България танцува” със CC копие до e-mail на участника/           заявителя  в конкурса.

  7.  До 48 часа от получаване на Заявката за участие в конкурса и съответстващия й видеофайл с танцовото         изпълнение, заявителят/участникът ще бъде информиран за регистрирането им.

  8.  До 14.11.2021г. участниците ще получат на имейлите си график на провеждане на конкурса и ред за                     участие на съответния изпълнител, както и линк на който ще може да се гледа «на живо» състезателната         програма, съгласно публикувания график.

  9.  Графикът и редът за участие по състезателни дни ще бъде публикуван и на следните адреси:

https://www.dimitrovgrad.bg/bg/konkursi-i-initsiativi - официален уеб сайт на Община Димитровград

https://www.facebook.com/groups/777675996024963 - фейсбук страница на България танцува – Димитровград.

XII.Б. Онлайн излъчване на Конкурса „България танцува”2021. Получаване на наградите.

  1.  Конкурсът ще бъде излъчван онлайн на линк, който участниците в него ще получат на посочения от тях         е-mail за контакти 15 дни преди датата на провеждане на конкурса.

  2.  След приключването на всяка състезателна категория и след обработката на  съдийски протоколи, на             живо, в ефир, ще се обявява класирането в съответната жанрова, състезателна категория и възрастова         група.

  3.  Наградите на всички номинирани участници и колективи ще бъдат изпратени до офис на куриерска                 фирма в съответния град, от който е участникът или колективът.

  4.  Всички резултати от жанровите и състезателни категории, по възрастови групи от XV-тия НАЦИОНАЛЕН         ТАНЦОВ КОНКУРС  ЗА ТЕАТРАЛНО – СЦЕНИЧНИ ТАНЦИ - КЛАСИЧЕСКИ БАЛЕТ, ХАРАКТЕРНИ И                           СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ „БЪЛГАРИЯ ТАНЦУВА” 2021 ще бъдат официално публикувани:

   -   в сайта на ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО „ГАЛАКСИКО”  https://www.mdcgalaxico.com,                 раздел ,,България танцува” (Класиране)

   -  фейсбук страницата на „България танцува – Димитровград”                                                                                             https://www.facebook.com/groups/777675996024963

Краен срок за подаване на заявки и видеофайлове: 31.10.2021 г.

Заявки и видеофайлове след 31.10.2021 г. не се приемат

Заявки за участие и линк към видеофайлове ще се приемат от 27.09.2021г.  в специално разработена страница за заявки в сайта на mdcgalaxico.com

 КОНКУРСЪТ Е БЕЗ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ 

 

Допълнителна информация:


тел:  0885014071  –  Тихомир Митев
         0879180948  -  Златомир Колев

bottom of page